עמותת גולני מרכינה ראש בצער רב וביגון עמוק על נפילתו של סמ”ר עמית בן יגאל

חשףדגלךכחש דףגךלכחש ףךלדגכח שףךדגכ

שדףגחכךלש חדגיכךשלדחגףכךלשחדג ףכךלח

דילוג לתוכן